V měsíci červnu byl rozeslán mezi uživatele Aplikace PVD krátký dotazník týkající se zkušeností s revizní činnosti. Celé znění dotazníku najdete zde.

Vyhodnocení dotazníku
První část – sdílení výsledků revizí

Otázky

Myslíte si, že by bylo užitečné sdílet zkušenosti z revizí?

  • 97 % respondentů považuje za užitečné sdílet zkušenosti z revizí

Pokud by takový systém byl, Vy byste přispěli?

  • 96 % respondentů by přispělo informacemi o proběhlé revizi do systému, pokud by byl zřízen

Souhlasili byste s uvedením těchto informací v Aplikaci PVD? Pokud ano, tak s uvedením (název nemocnice, kraj, velikost nemocnice, dopad, výše sankce).

  • 88 % respondentů považuje za vhodné uvést informace o výsledku revize v Aplikaci PVD.

Kraj, kam nemocnice spadá, by bylo pro více jak většinu dotazovaných přijatelné sdělit (ano – 68,1 %). Opět k souladu dochází i u velikosti nemocnice (ano – 77,1 %) a popsání, jaký dopad měla konkrétní revize (ano – 69,6 %). Sdělit výši sankce by bylo přijatelné pro 52,3 % respondentů.

Komentář

Z výsledků dotazníkové akce je zřejmé, že je mezi kodéry zájem o sdílení informací o výsledcích revizí a současně je připravenost a ochota údaje o výsledku revize poskytovat a sdílet.

Naší úlohou je nyní připravit konkrétní návrh systému sdílení informací o výsledku tak, aby byla respektována očekávání.

Předpokládáme, že informace v PVD bude:

  • anonymizována (nemocnice, ani region nebudou uvedeny)
  • připojena k příslušnému kódu (nebo skupině kódů) graficky a technicky podobně, jako je nyní připojeno pravidlo
  • obsahovat údaj o revidovaném období a roku, ve kterém revize proběhla

Otázkou je, zda má či nemá být uvedena zdravotní pojišťovna. Sami se domníváme, že identifikace zdravotní pojišťovny je z praktických důvodů důležitá.

Druhá část –  identifikace zdrojů problémů při kódování

Otázka

Ve které z uvedených oblastí nastávají u Vás v nemocnici problémy při revizi? Přiřaďte skóre 1 – 5 jako ve škole (1 – žádné nedostatky).

Výsledky

Komentář

Největší problémy byly shledány s diagnostickým souhrnem závěrečné zprávy a poté s kódováním komplikací zdravotní péče. K diagnostickému souhrnu se ještě vrátíme v některém z příštích bulletinů. Stran kódování komplikací zdravotní péče se potvrzuje, že není příliš šťastné dělat každým rokem změny pravidel. Současně je ale zřejmé, že příslušná pravidla pro kódování komplikací zdravotní péče musí být o něco podrobnější (takže se bohužel nějakých změn asi dočkáme).

Třetí část – odpovědi volným textem

Otázky

Máte zkušenosti s odlišným výkladem pravidel kódování u jednotlivých pojišťoven? Pokud ano, tak ve kterých oblastech kódování?

Výsledky

Ano – 30,5 %; Ne – 69,5 %

Komentář

Odpovědi volným textem daly celou řadu podnětů, ke kterým bude příležitost se vrátit v dalších číslech bulletinu. Mimo jiné z odpovědí vyplynulo, že průběh revizí je považovaný za převážně velmi korektní, avšak stále zůstávají některé oblasti, kde jsou pravidla nedostatečně přesná.

Na závěr tohoto článku bychom chtěli těm, kteří vyplnili dotazník, velmi poděkovat a těšíme se na další spolupráci.

Autoři článku: Petr Tůma, Lenka Dezortová, Kateřina Rašková