Pomalu přichází nový rok a s ním i nový systém CZ-DRG. Změn nás všechny čeká hodně, nicméně pro některé z Vás by jejich plné znění mohlo být časově náročné na přečtení. Proto pro Vás revizní lékař MUDr. David Kadaňka vytvořil krátký souhrn změn, které se týkají DRG metodik verze 3.0 pro rok 2021.

Aktualizace CZ-DRG 3.0

Jelikož k 18. 12. 2020 proběhla aktualizace nové verze CZ-DRG 3.0, revize 1, tak bylo zapotřebí článek aktualizovat. K jakým změnám došlo, se dozvíte v průběhu tohoto článku pod označením Prosincová aktualizace.

V pravidlech kódování diagnóz:

Kap. 2.3.7.2. Opět změněno pravidlo kódování iatrogenního PNO, dopor namísto „J“ diagnózu použít úrazovou „S“ diagnózu (je specifičtější). V příkladu by bylo lepší uvést např. PNO po kanylaci centrální žíly, než mnohem méně častou bronchoskopickou biopsii s komplikací PNO.

Největší změny jsou od 4. kapitoly dále, ve speciálních pravidlech. Opticky vypadají jako dramatický nárůst počtu podkapitol, ale většina jde o výčet zatím prázdných podkapitol dle MKN-10, připravených pro další dodefinování jednotlivých pravidel v následujících letech, jak vyplynou z kódovací praxe (analogicky jako při novelizacích zákoníků, kdy se přidávají k §§ další písmena a odstavce, ale nemění se samotné číslování paragrafů a tím celková systematika zákoníku).

Podkap. 4.2. Novotvary: je nově uvedeno, že při vykazování sekundární lokalizace musí být vykázána i primární lokalizace (ačkoliv už mezitím došlo třeba k odstranění prim. nálezu), ale opačně to neplatí – tedy při vykázání primárního novotvaru, není nutné uvádět i (případnou) sekundární lokalizaci. Následně jsou uvedeny konkrétní příklady.

Podkap. 4.3. Hematologie a poruchy imunity. Nově není akceptován opakovaný odběr KO k vykázání dg. D50 – D64, D69 a D70. Dále je rozlišena situace při kódování komplikací antikoagulační léčby, zda byl či nebyl přítomen krvácivý stav, či pouze zvýšené hodnoty koagulačních parametrů.

Podkap. 4.10. Pneumonie:  při absenci pozitivního RTG nálezu, musí být k vykázání dg. splněny 4 vyjmenované podmínky (klinické zn. infekce, elevace alespoň 1 zán. parametru, fyzikální nález na plicích, cílená terapie). Dále jsou pravidla a příklady pro kódování pohrudničního výpotku, akutního respir. selhání, CHOPN a astmatu.

Podkap. 4.15. Těhotenství, porod a šestinedělí: přidány konkrétní příklady, dále je povinnost u kterékoliv i nesouvisející dg. těhotné či šestinedělí, přidat kód O98-O99 a jsou vypsány příklady.

Podkap 4.16. Některé stavy vzniklé v perinatálním období: odlišena jednotka benigních familiárních novorozeneckých křečí s kódem G40.3 a vyjmenována nutná vyšetření.

Podkap 4.21. Faktory ovlivňující zdrav. stav a kontakt se zdravotnickými službami: GBS pozitivita matky – do dg. souhrnu novorozence se vykáže Z29.8 pokud jsou splněny 2 uvedené podmínky zároveň (monitorace vit. funkcí a přítomnost alespoň 1 vyjmenovaného faktoru. Přidán příklad pro vykazování překládaného novorozence na vyšší pracoviště (pravidlo platilo i dříve), stejně tak pravidlo pro VDG Z53.0.

Podkap 4.22 Používání kódů pro speciální účely: přidána pravidla pro kódy U50-U51, U58-U69 a vysvětlující příklady u dg. srdečního selhání.

Prosincová aktualizace

Kód U07.1 používejte při pozitivním laboratorním průkazu viru a hospitalizaci pacienta. Kód je pouze na pozici VDG, plus vykažte např. J12.8 Jiná virová pneumonie nebo J06.8 Jiné akutní infekce horních dýchacích cest na více místech případně Z22.8 Přenašeč jiných infekčních nemocí pokud je hospitalizace z důvodu izolace.

Kód U07.2 používejte při klinické nebo epidemiologické diagnostice, ale neprůkazném či nedostupném laboratorním testu, taktéž na pozici VDG.

Kód U69.75 používejte pokud byla prováděna laboratorní diagnostika na onemocnění COVID-19, ale výsledek je negativní. Taktéž na pozici VDG.

Kód U09.9 používejte pro signalizaci následků onemocnění COVID-19, jako doplňkový kód na pozici VDG

Plné znění Pravidel kódování diagnóz v systému CZ-DRG pro rok 2021

V Metodice DRG markerů:

Změna v excelovém číselníku: je ve sloupcích, kdy je sloupec D změněn na údaj o odbornosti, která nejčastěji provádí (vykazuje) daný výkon.

Ve vlastní metodice je dále nově kapitola 6.3: DRG marker pro onko-ortopedii: 91838 (DRG) – specializovaný onko-ortopedický výkon.

„Dočíslovány“ jsou podkapitoly v kapitole 8 (přidány nadpisy podkapitol) k systematičtějšímu rozčlenění. Nic nového zde nepřibylo.

kapitole 10 je zdůrazněno, že markery 34450-34455 jsou určeny pro porodní hmotnost, tedy nikoliv později zváženou (např. v dalších týdnech života).

Nově očíslovány jsou podkapitoly v kapitole 13 a přidán popis jednotlivých výkonů při rekonstrukci pánevního dna (markery 91862-91875), trachelektomii, odstranění parametrií a další výkony.

Kapitola 15. je přejmenována na intervenční radiologii a radiochirurgii a přidány markery v rozsahu 07604-07653 a „dočíslovány“ podkapitoly

V kapitole 16. přidáno slovní vysvětlení k některým markerům.

V kapitole 32. je nově výčet markerů, pro použití pouze v rámci pomocných klasifikačních pravidel.

Prosincová aktualizace

Nová podkapitola 6.3.: DRG marker pro onko-ortopedii: 91838 (DRG) – specializovaný onkoortopedický výkon s limitací pro nasmlouvání a vykazování pouze na 3 pracoviště v ČR (FN Motol, FNUSA Brno, FN Bulovka).

V kapitole 19: DRG marker 99980 uvedena definice polytraumatu jako „dvě a více poranění, která se nachází v alespoň dvou ze šesti regionů dle Injury Severity Score ISS (hlava a krk; obličej; hrudník; břicho; končetiny; zevní poranění) přičemž současně platí, že alespoň jedno z těchto poranění přímo ohrožuje na životě.

Plné znění Metodiky použití DRG-Markerů v systému CZ-DRG

Veškeré potřebné materiály, které jsou v distribučním balíčku CZ.DRG, jsou ke stažení zde.

autor článku MUDr. David Kadaňka

publikováno 20. 12. 2020
aktualizováno 14. 01. 2021