Ve dnech 11. 1., 12. 1. a 15.1. probíhal tradiční zdravotnický seminář společnosti ICZ, zaměřený na novinky v oblasti úhradové vyhlášky pro rok 2016 a na novinky v oblasti DRG. Doposud jsme semináře pořádali ve dvou lokalitách, a to v sídle společnosti ICZ Praha a ICZ Brno.

Pro velký zájem ze stran účastníků jsme letos rozšířili počet lokalit, kde se semináře uskutečnily. Letošní ročník začal v Plzni, ve školícím centru Business Park Republikánská, následovala Praha a šňůru letošních seminářů „Úhradové vyhlášky 2016“ jsme ukončili na půdě místní pobočky ICZ v Brně.

Cílem seminářů bylo nalezení praktických možností jak v novém roce efektivně pracovat s novou vyhláškou a dále představit řešení této problematiky pomocí nástrojů ICZ.

V dopolední části semináře byl odborný program koncipován do dvou tematických bloků:

  1. Úhradová vyhláška 2016 a její dopady na financování nemocnic
  2. Projekt DRG restart

Úhradovou vyhlášku, její změny v roce 2016 a praktické dopady na financování hospitalizační a ambulantní péče v roce 2016 prezentoval Ing. Jiří Noháček. Dále pak bylo představeno řešení této problematiky pomocí nástrojů ICZ a blíže byl představen manažerský informační systém ICZ AMIS*MIS. Ing. Noháček se financováním zdravotní péče zabývá od vzniku zdravotního pojištění od roku 1993. Pracoval 13 let ve funkcích ředitelů poboček zdravotních pojišťoven postupně ve čtyřech městech Moravskoslezského kraje, následně zastával funkci ředitele odboru VZP pro MS kraj. V současné době je konzultantem nemocnic pro oblast financování zdravotní péče a organizační poradenství.

Druhá část semináře byla zaměřena na projekt DRG restart, představen byl současný stav projektu a jeho cíle. Tuto část odborně zaštiťoval další konzultant ICZ MUDr. Petr Tůma, který se oblastí zdravotnictví zabývá po celý svůj profesní život. Jeho znalosti se týkají klinických klasifikačních systémů, manažerských informačních systémů, výkaznictví, standardů zdravotní péče a analýzy její kvality. Představeny byly i novinky v aplikaci PVD (Pomocník pro vykazování diagnóz), která nově umožňuje kodérům využívat funkcionalitu „Kodérský manuál“, který je volně přístupný na stránkách FN Brno.

Odpolední část semináře byla věnována aktualizaci manažerského informačního systému ICZ AMIS*MIS na podmínky nové úhradové vyhlášky. Účastníci se mohli formou brainstormingu aktivně zapojovat a diskutovat tuto problematiku přímo s řešiteli manažerského informačního systému ICZ AMIS*MIS.

Seminářů se zúčastnilo více jak 90 zástupců, a to jak z řad vedení nemocnic, tak i z řad IT pracovníků, kodérů a zástupců zdravotnických zařízení v oblasti controllingu či oddělení úhrad zdravotní péče. Ze strany účastníků byl seminář hodnocen velmi kladně a to jak z pohledu věcného obsahu, tak i organizace a možnosti se semináře účastnit bezplatně.